Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản chung

Bằng cách đăng ký Facebook Messenger Chatbot Jeff, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện bên dưới, sau đây gọi là Điều khoản. Vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, không truy cập hoặc sử dụng chatbot này. Facebook Messenger Chatbot Jeff (sau đây gọi là Trợ lý ảo) được điều hành bởi SIA JEFF, được đăng ký trong Sổ đăng ký doanh nghiệp của Cộng hòa Latvia với số đăng ký 43603085405 (sau đây gọi là Nhà điều hành). Tất cả các tham chiếu bên dưới tới Trợ lý ảo bao gồm tham chiếu đến Người vận hành. Cá nhân, bắt đầu trò chuyện hoặc sử dụng các dịch vụ của Facebook Messenger Chatbot Jeff sau đây sẽ được gọi là Người dùng.

1. Thông tin chung

1.1. Trợ lý ảo được thiết kế để nhận và so sánh các đề nghị tín dụng. Việc cho vay sẽ được thực hiện bởi các ngân hàng và chủ nợ tham gia cho vay tiêu dùng, sau đây gọi là Người cho vay. Trợ lý ảo cung cấp dịch vụ môi giới cho vay miễn phí.
1.2. Trước khi bắt đầu sử dụng Trợ lý ảo, Người dùng phải tự làm quen với Điều khoản. Bằng cách sử dụng Trợ lý ảo hoặc điền vào dấu thích hợp, người dùng xác nhận sự chấp nhận của mình đối với Điều khoản. Nếu Người dùng không đồng ý với Điều khoản, Người dùng sẽ không được gọi để sử dụng Trợ lý ảo.
1.3. Nhà điều hành có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Xử lý dữ liệu cá nhân

2.1. Bằng cách trả lời các câu hỏi của Trợ lý ảo, Người dùng đồng ý với các Điều khoản này.
2.2. Để trả lời các câu hỏi của Trợ lý ảo, cần phải nhập dữ liệu cá nhân của Người dùng. Bằng cách thừa nhận Điều khoản, Người dùng xác nhận rằng họ đang yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để nhận được đề nghị tín dụng từ Người cho vay.
2.3. Người dùng xác nhận rằng anh ấy / cô ấy đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho Người cho vay do Trợ lý ảo yêu cầu để họ có thể đưa ra đề nghị cho vay.
2.4. Người dùng được thông báo rằng Trợ lý ảo duy trì việc thu thập dữ liệu cá nhân để gửi cho Người cho vay. Bằng cách trả lời các câu hỏi cho Trợ lý ảo, Người dùng xác nhận việc chuyển dữ liệu cá nhân cho Người cho vay.
2.5. Người dùng biết rằng Trợ lý ảo không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Người cho vay.
2.6. Người dùng đồng ý rằng Trợ lý ảo sẽ sử dụng địa chỉ, địa chỉ email và / hoặc số điện thoại được chia sẻ bởi Người dùng để gửi thông tin thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi nhà điều hành hoặc Người cho vay ảo.
2.7. Người dùng đồng ý rằng họ có thể được liên hệ bởi bất kỳ người cho vay / đối tác nào trong mạng lưới đối tác của Jeff để cung cấp các khoản vay hoặc các dịch vụ tài chính khác
2.8. Dữ liệu của Người dùng sẽ bị xóa theo yêu cầu của Người dùng bằng cách gửi email đến kiềm info@jeff-app.com

3. Trách nhiệm của người dùng

3.1. Người dùng có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi của Trợ lý ảo để sử dụng Dịch vụ trợ lý ảo.
3.2. Người dùng có nghĩa vụ chỉ sử dụng các phương tiện bảo mật và truyền dữ liệu và thiết bị điện tử để trả lời các câu hỏi của Trợ lý ảo.
3.3. Người dùng có nghĩa vụ không chia sẻ tài khoản của mình với bên thứ ba, nhưng trong trường hợp người dùng nghi ngờ rằng ứng dụng của mình đã được gửi bởi bên thứ ba, anh ấy / cô ấy phải thông báo ngay cho Nhà điều hành bằng cách gửi email đến kiềm info@jeff-app.com
3.4. Trước khi đăng ký cung cấp tín dụng, Người dùng đã thừa nhận rằng anh ta đã đọc và hiểu Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư của Nhà điều hành.

4. Quyền người dùng

4.1. Người dùng có quyền sử dụng miễn phí các dịch vụ của Trợ lý ảo.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1. Trợ lý ảo sẽ cung cấp thông tin về các đề nghị cho vay của Người cho vay.
5.2. Trợ lý ảo không chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của Người dùng để nhận khoản vay hoặc các điều khoản của khoản vay đã chọn.
5.3. Trợ lý ảo không chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện thay mặt cho Người dùng bởi các bên thứ ba đã có quyền truy cập vào hồ sơ Facebook của Người dùng.
5.4. Người vận hành Trợ lý ảo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ sự cố, trục trặc thiết bị của người dùng, sử dụng thiết bị hoặc phần mềm không phù hợp hoặc không được cấp phép, mất điện hoặc gián đoạn liên lạc và các sự cố khác.

6. Điều khoản bảo mật

6.1. Tất cả Dữ liệu Người dùng được nhập vào Trợ lý ảo sẽ chỉ được chuyển cho mục đích xử lý cho Người cho vay được liệt kê trên Trợ lý ảo hoặc theo Chính sách bảo mật của người vận hành.
6.2. Khi bạn chọn một sản phẩm từ JEFF, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu của bạn cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính được Chọn lọc và đại diện (tiếp thị) của họ nhằm mục đích: hỗ trợ mua dịch vụ, nộp hồ sơ, hoặc cung cấp thông tin sản phẩm từ Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính và các khuyến nghị liên quan về các sản phẩm và dịch vụ do Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính đã chọn cung cấp.
6.3. Chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào trừ khi bên này đồng ý và / hoặc cam kết bị ràng buộc bởi các điều khoản yêu cầu mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tương đương với mức độ bảo vệ được yêu cầu theo Quy định về Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư). Và Bạn cũng đồng ý với việc chuyển tiếp và truyền dữ liệu này cho bên khác.
6.4. Các ví dụ về chuyển tiếp / chuyển dữ liệu này bao gồm việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ (có thể ở các lãnh thổ khác) và Nhà điều hành. cấp dịch vụ tài chính hoặc các đại lý (tiếp thị) của họ mà chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh hoặc chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa, theo dõi hoặc nghiên cứu việc sử dụng, hiệu quả và hiệu suất của Trang web của chúng tôi cũng như các dịch vụ chúng tôi cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi và bạn bằng cách này đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1. Tất cả các quyền tác giả và quyền không thuộc quyền sở hữu của tác giả thuộc về Nhà điều hành – SIA ”JEFF”, số đăng ký tiếng Latvia 43603085405.
7.2. Người dùng Trợ lý ảo bị cấm sử dụng các dịch vụ Trợ lý ảo cho bất kỳ mục đích ngoài ý muốn, bao gồm nhập thông tin sai trong các trường nhập.